فراخوان های برگزیده

با صرفه‌جویی امروز آب از سراب فردا جلوگیری کنیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی) 400/68

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی با موضوع اجرای عملیات لوله‌گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعابات فرسوده به‌صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران- ناحیه چهار، را به شماره 2000093763000068 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/11/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

2-مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 63.231.657.362 ریال و به مدت 18 ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 2.262.316.000(دو میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون و سیصد و شانزده هزار) ریال را به‌صورت چک بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی يا واریز نقدی به‌حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و با مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه شده نزد این شرکت به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 01/12/1400 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

5- مهلت ارائه پیشنهادها: شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و پاکات (الف،ب، ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 01/12/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 08/12/1400 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در تهران، خيابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.

7-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانی‌ سایت‌های اینترنتی: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)