فراخوان های برگزیده

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید Fire Fighting Equipment دکل ساندک موضوع مناقصه (شماره 96-400) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 14/09/1400 لغایت 21/09/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه4، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن:60-88576356 داخلی 2175) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کالا: 1 ماه

محل تحویل کالا مورد نظر: DDP، انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش، عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.890.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 30/09/1400روز سه‌شنبه ساعت 12:00 به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.