فراخوان های برگزیده

شماره مزایده محدود 108-400   

شرکت پایند آب کوشا در نظر دارد دستگاه مازاد نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. 

زمان بازدید: 13/09/1400 الی 20/09/1400 از ساعت 10:00 الی 16:00 روزهای تعطیل 10:00 الی 13:00

محل بازدید: اصفهان

محل دریافت و تحویل پاکات: اصفهان و تهران

تلفن تماس: 33246570-031 داخلی 187 ، موبایل 09913929020

زمان تحویل پاکات: تا ساعت 10:00 مورخ 21/09/1400

شرح

سال ساخت

وضعت سند

وضعیت فنی

سواری تویوتا
کمری
2500cc

2012

دارد

سالم