فراخوان های برگزیده

آگهی مزایده اجاره غرفه ترمینال مسافربری

شهرداری بجنورد در نظر دارد، نسبت به اجاره یک عدد غرفه در ترمینال مسافربری بجنورد را به شماره مزایده 5001005297000013 به مدت یک‌سال با برآورد اولیه 168.000.000 ريال و تضمین شرکت در مزایده 8.400.000 ريال به شرکت‌های مسافربری دارای پروانه فعالیت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واگذار نمايد. جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. لذا ضروری است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی نسبت به ثبت‌نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.

1-تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 18/05/1401 می‌باشد.

2-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه: تا ساعت 13:30 مورخ 25/05/1401

3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات: تا ساعت 13:30مورخ 05/06/1401

4-زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 13:30 مورخ 06/06/1401

اطلاعات دستگاه مزایده‌گزار بجنورد، بلوار دولت، شهرداری بجنورد و تلفن 14-32222110-058

 شهردار بجنورد