فراخوان های برگزیده

آگهی فراخوان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان امام رضا (ع) به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه مورخ 15/05/1401 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 22/05/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 01/06/1401

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401

 ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1.862.388.996 ریال (یک میلیارد و هشتصد و شصت و دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و نود و شش ریال) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره‌حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 ir با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 بهنام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 01/06/1401 به آدرس: ساوه، میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک، ستاد دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، کدپستی: 7665139196 تحويل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد. فایل pdf ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امور پشتیبانی و امور رفاهی 48501142-086 تماس فکس 42223488-086 یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه فرمائيد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768