فراخوان های برگزیده

 

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره: 022/1401/1

 شرکت پتروشیمی اروند به عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد‌شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث ساختمان‌های UPS و تعویض پوشش گریتینگ مسیر دسترسی به COLD BOX واحد ASU شرکت پتروشیمی اروند.

2- مدت زمان انجام کار: 6 ماه شمسی

1.    3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

2.    3.1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.    3.2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 22/05/1401 لغایت 27/05/1401 اعلام می‌گردد.

3.3. مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

3.4. به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند اسناد مناقصه تحویل داده نخواهد شد، چنانچه این بند از سوی مناقصه‌گر رعایت نگردد پاکات پیشنهادی ایشان عیناً به وی مسترد می‌گردد.

تبصره یک: قراردادهایی که مدت زمان آن‌ها چهار ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد مناقصه به اتمام می‌رسند شامل بند فوق نمی‌گردد.

4.    4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1.400.000.000 ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره‌حساب 6094200030 نزد بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 36.407.506.025 ریال

6- پیش‌نیاز و الزامات ارزیابی‌کیفی: 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، 2-گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری از ادارات مربوطه، 3-داشتن صلاحیت در رشته ساختمان و ابنیه با رتبه حداقل 5، 4-گواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاران 5-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی‌کیفی: 60 امتیاز

7- جلسه توجیهی: به‌صورت حضوری در تاریخ 30/05/1401 ساعت 10:30 صبح به نشانی: استان خوزستان، بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می‌گردد.

 

8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 14:00 مورخ 05/06/1401 می‌باشد.

9- گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه‌گران در مورخ 07/06/1401 برگزار می‌گردد.

·       10- پیش‌پرداخت: 20 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

·       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: 52126474-061 (امور حقوقی و پیمان‌ها)، 52126476-061 (کمیسیون معاملات).

تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.

 

 روابط عمومی شركت پتروشیمی اروند