فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD-0113013-T17

موضوع آگهی:

خرید کاتالیست LS-901 واحد 79

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل