فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0045824-T26

موضوع آگهی:

ساخت قطعات مکانیکال‌سیل

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل