فرم ثبت نام در سمینار آموزشی (8 اسفند 1396)

عنوان دستگاه اجرایی(*)
ورودی نامعتبر

نام شهر محل استقرار سازمان/شرکت(*)
ورودی نامعتبر

شرکت مادر یا وزارتخانه مربوطه(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

سمت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

تلفن مستقیم
ورودی نامعتبر

نمابر
ورودی نامعتبر

نوع سمت(*)
ورودی نامعتبر

تاییدیه(*)
تاییدیه
ورودی نامعتبر

حروف کوچک وارد شود