• 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی اهواز و حمیدیه

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 32/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي اهواز و حمیدیهخود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاری مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی . اتاق جلسات معاونت برنامه ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: حفاظت فيزيكي شعبه اهواز و حمیدیه

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  100.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت  16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت  11:00 روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا موسسه رازي شعبه جنوب کشور(اهواز) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداري- تلفن: 06133361898و3332504 0613تحویل نمایند.

   

  تبصره: مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی شعبه اراک

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 31/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه اراکخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه‌ مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه‌ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزارو محل برگذاری مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیدفترجلسات معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: حفاظت فيزيكي شعبه اراک

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  50.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت  16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه‌ی پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت  10:00 روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9-متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا اراک کیلومتر 10 جاده‌ اراک تهران شعبه منطقه مرکزی کشور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کد پستی 3819958448  صندق پستی : 38195735تحویل نمایند.

   

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی شعبه شیراز

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 33/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شیراز خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزارو محل برگزاري مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: حفاظت فيزيكي شعبه شیراز

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  70.000.000ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت 16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت  12:00 روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا شیراز - بلوار میرزای شیرازی - جنب صنایع الکترونیک - صندوق پستی : 367-71955  - کدپستی : 43568-71888  تلفن : 6259609-6259608-6240331-6240021-0713 - دورنگار : 6240201-6353975-0713تحویل نمایند.

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

   

   

   

   

   

 • 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی مرند

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 34/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه مرندخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: حفاظت فيزيكي شعبه مرند

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  110.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت  16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد: روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات:ساعت  13:00 روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا مؤسسه رازي شعبه شمال غرب کشور(مرند) واقع در مرند کيلومتر 10 جاده مرند تبريز مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب کشور تلفن 42399280041 فاکس 04142399279تحویل نمایند.

   

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - خدمات عمومی شعبه اهواز

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 35/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات عمومی شعبه اهواز خود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاری مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی. اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خدمات عمومی شعبه اهواز

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 100.000.000 ریالمي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت  16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 14:00 روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9- متقاضيان مي توانند پاکات  الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا  موسسه رازي شعبه جنوب کشور(اهواز) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداري- تلفن:  06133361898و3332504 0613 تحویل نمایند.

   

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2184 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - خدمات عمومی شعبه مرند

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 36/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات عمومی شعبه مرند خود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزارو محل برگزاري مناقصه: استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني و یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خدمات عمومی شعبه مرند

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  150.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 18/03/1396 ساعت  16:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 15:00روز شنبهمورخ  31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا واقع در کیلومتر 10 جاده مرند به تبریز بعد از روستای پیام موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه مرند شماره تلفن 42399280041 الی 2 فاکس 04142399279 ص پستی 54165393 کد پستی 5435187759تحویل نمایند.

   

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی اهواز و حمیدیه

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 32/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي اهواز و حمیدیهخود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاری مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی . اتاق جلسات معاونت برنامه ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:حفاظت فيزيكي شعبه اهواز و حمیدیه

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ  100.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت 16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 11:00 روزشنبهمورخ31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا موسسه رازي شعبه جنوب کشور(اهواز) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداريتلفن: 06133361898و3332504 0613 تحویل نمایند. 

  تبصره: مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی شعبه اراک

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 31/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه اراکخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه‌ مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه‌ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزارو محل برگذاری مناقصه: استان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی دفترجلسات معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:حفاظت فيزيكي شعبه اراک

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ  50.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت 16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه‌ی پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 10:00 روزشنبهمورخ31/04/1396

  9-متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا  اراک  کیلومتر 10 جاده‌ اراک تهران  شعبه منطقه مرکزی کشور  موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  کد پستی 3819958448  صندق پستی : 38195735 تحویل نمایند. 

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی شعبه شیراز

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 33/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شیراز خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزارومحل برگزاري مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:حفاظت فيزيكي شعبه شیراز

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ  70.000.000ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت 12:00 روزشنبهمورخ31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا شیراز - بلوار میرزای شیرازی - جنب صنایع الکترونیک - صندوق پستی : 367-71955  - کدپستی : 43568-71888  تلفن : 6259609-6259608-6240331-6240021-0713 - دورنگار : 6240201-6353975-0713تحویل نمایند.

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - حفاظت فيزيكی مرند

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 34/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه مرندخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:حفاظت فيزيكي شعبه مرند

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ  110.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت 16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد: روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات:ساعت 13:00روزشنبهمورخ31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا مؤسسه رازي شعبه شمال غرب کشور(مرند) واقع در مرند کيلومتر 10 جاده مرند  تبريز مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب کشور  تلفن 42399280041  فاکس 04142399279تحویل نمایند. 

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - خدمات عمومی شعبه اهواز

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 35/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات عمومی شعبه اهواز خود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاری مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی.اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:خدمات عمومی شعبه اهواز

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ100.000.000 ریالمي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت 16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت14:00 روزشنبهمورخ31/04/1396

  9- متقاضيان مي توانند پاکات  الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و...) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا  موسسه رازي شعبه جنوب کشور(اهواز) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداريتلفن:  06133361898و3332504 0613 تحویل نمایند. 

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2185 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی - خدمات عمومی شعبه مرند

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 36/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات عمومی شعبه مرند خود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني و یا سالن اجتماعات مرحوم کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:خدمات عمومی شعبه مرند

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمينشده به مبلغ  150.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه18/03/1396ساعت 16:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:20/04/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز جمعه مورخ 30/04/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات :ساعت15:00روزشنبهمورخ31/04/1396

  9- متقاضيان مي‌توانند پاکات الف مناقصه (اصل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه) پاکت ب (رزومه شرکت، اساسنامه، آگهی تغیییرات و... ) پاکت ج (قیمت پیشنهادی)را به صورت لاک و مهر شده به آدرس مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و يا واقع در کیلومتر 10 جاده مرند به تبریز بعد از روستای پیام موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه مرند شماره تلفن 42399280041 الی 2 فاکس 04142399279 ص پستی 54165393 کد پستی 5435187759 تحویل نمایند. 

  تبصره : مناقصه‌گران می‌بایست علاوه بر برگزاری پاکات مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل پاکات مناقصه نیز یک روز قبل از بازگشایی تحویل موسسه رازی دهند.

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- استقرار سیستم PM

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

  شماره 39/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر داردتهیه نرم افزار واستقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه (PM)خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به  آدرس:www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:تهیه نرم افزار واستقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه (PM)

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 50.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت9:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:05/05/96 روز پنجشنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبهمورخ 15/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله اول مناقصه :ساعت 10:00روز دوشنبهمورخ 16/05/1396

  9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله دوم مناقصه :ساعت 10:00روز دو شنبهمورخ 23/05/1396

  10-مناقصه‌گران مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد مناقصه، پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل و فیزیک پاکات مذکور را به صورت در بسته و مهر شده را در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  11- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

   

  12-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- تهیه مصالح و اجرای اپوکسی

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

  شماره 40/96

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر داردتهیه مصالح و اجرای اپوکسی خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس:www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی. اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:تهیه مصالح و اجرای اپوکسی

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 70.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت9:00 می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:05/05/96 روز پنجشنبهساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبهمورخ 15/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله اول مناقصه :ساعت 11:00 روز دوشنبهمورخ16/05/1396

  9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله دوم مناقصه :ساعت 11:00 روز دو شنبهمورخ23/05/1396

  توجه:مناقصه‌گران مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد مناقصه، پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل و فیزیک پاکات مذکور را به صورت در بسته و مهر شده را در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد. 

  11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید تخم مرغ شعبه شیراز

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

  شماره96/38

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید تخم مرغ نطفه دار شعبه شیرازخود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها (الف-ب-ج) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خرید تخم مرغ نطفه‌دار برای شعبه شیراز

  4-محل برگزاري مناقصه: اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني.یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  5-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 100.000.000 ريال مي‌باشد.

  6- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت09:00 می‌باشد.

  7- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:22/04/96 روز پنجشنبهساعت 19:00می‌باشد.

  8-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبه مورخ 01/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  9-زمان بازگشایی پاکات :روز دوشنبهمورخ02/05/1396 ساعت 11:00 می‌باشد.

  10-متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و یاموسسه رازی شعبه شیراز به آدرس (شیراز بلوار میرزای شیرازی فلکه صنایع الکترونیک موسسه رازی شعبه شیراز کد پستی: 7188843568 - تلفن 07136240331تحویل نمایند.

  11- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

   

  12-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید تخم مرغ شعبه مرند

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

  شماره 96/37

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه مرندخود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌های (الف-ب-ج) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست‌خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خرید تخم مرغ نطفه دار برای شعبه مرند

  4-محل برگزاري مناقصه : اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  5-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 150.000.000 ريال مي‌باشد.

  6- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت9:00 می‌باشد.

  7- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:22/04/96 روز پنجشنبهساعت 19:00می‌باشد.

  8-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبه مورخ 01/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  9-زمان بازگشایی پاکات :روز دوشنبهمورخ02/05/1396 ساعت 10:00می‌باشد

  10-متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی و یادر موسسه رازی شعبه مرند به آدرس مرند کیلومتر 10 جاده مرند تبریز صندق پستی393 054165 شماره تلفن 04142399280الی 3 شماره فاکس 04142399279تحويل نمايند.

  11- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

   

  12-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید خوراک دام

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

  شماره 96/42

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خريد خوراک دام خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها (الف-ب-ج) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران ( اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خريد خوراکدام

  4-محل برگزاري مناقصه : اتاق جلسات معاونت برنامه ريزي و پشتيباني. یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  5-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر100ريال مي‌باشد.

  6- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت12:00 می‌باشد.

  7- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:24/04/96 روز جمعهساعت 19:00می‌باشد.

  8-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد : روز سه‌شنبه مورخ 03/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  9-زمان بازگشایی پاکات :روز چهارشنبهمورخ 04/05/1396 ساعت  10:00  می‌باشد.

  توجه:متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج  حصارک بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

   

  11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .

 • 2186 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید علوفه دام

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

  شماره 96/41

  نوبت اول

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خريد علوفه دامخود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها (الف-ب-ج) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار:استان البرزکرج-  حصارک سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی .

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه: خريد علوفه دام

  4-محل برگزاري مناقصه : اتاق جلسات  معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني.یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  5-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر100ريال مي‌باشد.

  6- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه 20/04/1396 ساعت13:00 می‌باشد.

  7- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:24/04/96 روز شنبهساعت 19:00می‌باشد.

  8-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز سه‌شنبه مورخ 03/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  9-زمان بازگشایی پاکات :روز چهارشنبهمورخ04/05/1396 ساعت  10:00  می‌باشد.

  توجه: متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج  حصارک بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  11- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

   

  12-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .

 • 2187 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- استقرار سیستم PM

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

  شماره39/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد تهیه نرم افزار واستقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه (PM)خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به  آدرس: www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:تهیه نرم افزار واستقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه (PM)

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ50.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه20/04/1396ساعت9:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:05/05/96 روز پنجشنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبهمورخ 15/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله اول مناقصه :ساعت10:00روزدوشنبهمورخ16/05/1396

  9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله دوم مناقصه :ساعت10:00روزدو شنبهمورخ23/05/1396

  10-مناقصه‌گران مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد مناقصه، پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل و فیزیک پاکات مذکور را به صورت در بسته و مهر شده را در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  11- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد. 

  12-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد

 • 2187 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- تهیه مصالح و اجرای اپوکسی

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

  شماره40/96

  نوبت دوم

  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای اپوکسی خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس: www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی.اتاق جلسات معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني یا سالن اجتماعات مرحوم دکتر کاوه.

  2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

  3-موضوع مناقصه:تهیه مصالح و اجرای اپوکسی

  4-تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكيياچك بانكي تضمينشده به مبلغ 70.000.000 ريال مي‌باشد.

  5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه20/04/1396ساعت9:00می‌باشد.

  6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:05/05/96 روز پنجشنبه ساعت 19:00می‌باشد.

  7-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : روز یکشنبهمورخ 15/05/ 1396ساعت 19:00می‌باشد.

  8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله اول مناقصه :ساعت 11:00روزدوشنبهمورخ16/05/1396

  9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله دوم مناقصه :ساعت 11:00روزدوشنبهمورخ23/05/1396

  توجه:مناقصه‌گران مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد مناقصه، پاکات الف (ضمانت‌نامه) ب (رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل و فیزیک پاکات مذکور را به صورت در بسته و مهر شده را در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

  10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد. 

  11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد