جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به شماره 12/99

                                                                                    

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران وگشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

2-موضوع مناقصه: خرید لوله مانیسمان در اقطار 4اینچ به مقدار 2010متر، 5اینچ به مقدار 360متر و 6اینچ به مقدار 2700 متر جمعاً به مقدار 5070متر.

3- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خرید اسناد اين مناقصه، حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 29/05/99  از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) مبلغ 1.000.000 ريال به حساب جاري 8184025866001 بانك سامان شعبه شهرري واريز و اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری.

5- مدت تحویل  کالا: 6 ماه شمسی.

6- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

6-1- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

6-2-تنها شرکت های تولید کننده حق شرکت در مناقصه را دارند.

7- مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌: به ميزان 931.950.000 ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت واريز نقدي به حساب جاری شماره 0107807874000 و شماره شبا 090170000000107807874000IR نزد بانك ملی شعبه بلوار شهرری يا ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي تضميني به نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهيه و تضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت (الف) درج گردیده ولاک و مهر شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت و آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

8-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 15/06/99 در سامانه تداركات الکترونیکي دولت ارایه و بارگذاری(به صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت (الف)را به صورت فیزیکي تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش نمایند.

9- تاریخ گشايش پاكت‌هاي ارزیابی کیفی:  ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 16/06/99.

10- محل و زمان گشايش پاكت‌هاي (الف ، ب،ج) : دفتر قراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهراندر ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 23/06/99.

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

12- نشاني سايت‌ها: -سایت سامانه تداركات الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www -سايت ملي مناقصات :http://iets.mporg.ir - سايت آب وفاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir- سايت آب و فاضلاب منطقه6 t6ww.tpww. ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت‌نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه‌گر" موجود است. مرکز تماس: 41934-021

 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد