آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شماره د10/99/م2

1-موضوع مناقصه: خرید(شامل: تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کلیه لوازم نصب انشعاب آب و انجام عملیات اجرایی نصب و تغییرات در انشعاب آب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

2-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 6.571.489.501 ریال، به مدت 12 ماه

4-محل تأمین اعتبار: در آمدهای غیر عمرانی

5-شرایط شرکت در مناقصه: حداقل رتبه 5 آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، داشتن حداقل 2 مورد قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه(اعم از نصب انشعاب یا تهیه و فروش لوازم انشعاب) که مبلغ ریالی آن بالغ بر پنج میلیارد ریال باشد، ارایه رضایتنامه از شرکت‌های آب و فاضلاب استان تهران حداقل یک مورد در خصوص تأمین لوازم، گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

6-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 24/04/99

آدرس : تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

7-مدارک مورد نیاز: الف-معرفی‌نامه معتبر  ب-فش بانکی به مبلغ 800.000 ریال به انضمام 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 72.000 ریال جمعاً به مبلغ 872.000 ریال به حساب جاری 1-2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانک سینا شعبه فاطمی کد 139 به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

8-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به میزان 287.144.685ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1-2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانک سینا شعبه فاطمی و یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم نمایند.

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06/05/99 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

10-زمان گشایش پاکت‌های (الف ،ب)(مرحله اول): ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 07/05/99 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

11-زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت(ج)(مرحله دوم):ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 14/05/99 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

12-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می‌باشد.

13-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه کمیسیون مناقصات با معرفی‌نامه معتبر بلامانع می‌باشد.

15-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده مناقصه‌گزار است و کمیسیون در رد یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی‌باشد.

نشانی سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: http://t2ww.tpww.ir

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:http://www.nww.ir

نشانی سایت بازرسی: http://tender.bazresi.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد